Drukuj

Metody nauczania języka angielskiego

Anna Strąk

25.09.2016

Jak najlepiej, najszybciej i najprzyjemniej nauczyć się języka obcego? Ilość ofert edukacyjnych odpowiadających na to pytanie przyprawia o zawrót głowy. Którą z nich warto wybrać dla siebie?

Jeżeli chcemy zdecydować się na szkołę językową reprezentującą jakieś określone podejście metodyczne, warto zorientować się na czym ono polega. Poniżej prezentujemy kilka najpopularniejszych metod nauczania obecnych na rynku:

Metoda komunikacyjna (the communicative approach) – to zdecydowanie najpopularniejsza dzisiaj metoda, której elementy stosuje gros szkół językowych i do której przystosowana jest większość wydawanych współcześnie podręczników. Opiera się ona na założeniu, że język służy przede wszystkim komunikacji w określonych sytuacjach społecznych. Każda struktura gramatyczna lub grupa słówek ma więc służyć określonej funkcji, takiej np. jak opowiadanie o sobie, negocjowanie, proponowanie czegoś komuś, itd.

W tej metodzie używa się prawie wyłącznie języka docelowego, kursanci często proszeni są o odgrywanie scenek i dialogów, równie często używa się też autentycznych materiałów do słuchania i czytania (typu ulotki, scenki telewizyjne, oryginalne dialogi np. w okienku na poczcie). Stuprocentowa poprawność czy wymowa nie są tu tak ważne jak skuteczne porozumienie się. Jest to podejście dobre dla osób komunikatywnych z natury, ale uczniowie nieśmiali mogą mieć problemy z otwarciem się na mówienie w obcym języku.

Metoda bezpośrednia (the direct method) – w tym podejściu jeszcze większy nacisk kładzie się na zrozumienie języka docelowego, który jest jedynym dopuszczalnym w czasie zajęć; nauczyciel buduje zrozumienie nowych fraz za pomocą obrazków, gestów, mimiki, skojarzeń itp. Uczniowie podczas lekcji sami następnie używają nowopoznanych zwrotów we wzajemnej komunikacji. W tej metodzie minimalne znaczenie ma gramatyka; zakłada się, że uczeń sam zastosuje właściwą formę słysząc ją stosowaną w trakcie zajęć. Liczy się tu jednak swoboda wypowiedzi, słownictwo i wymowa.

Odmianą tej metody jest tzw. totalne zanurzenie (total immersion) – zwykle realizowane podczas krótkiego, ale bardzo intensywnego kursu, gdzie nauka trwa kilka (np. 8) godzin dziennie, i gdzie chodzi o uzyskanie efektu porównywalnego ze znalezieniem się ucznia w środowisku naturalnym dla danego języka. Na ogół daje to szybkie postępy i może być niezwykle korzystne dla osób np. przygotowujących się do wyjazdu do pracy.

Metoda Callana (Callan's method) – metoda oparta na bardzo szybkiej i intensywnej (240 słów na minutę!) wymianie pytań i odpowiedzi między lektorem a uczniem, mającej na celu wypracowanie właściwych nawyków językowych i automatyczności wypowiedzi. Lektor wymawia każde pytanie dwa razy i na bieżąco poprawia błędy, uczeń powtarza odpowiedź tak długo, aż uda mu się zrobić to bezbłędnie. Liczy się tutaj rozumienie ze słuchu i poprawna wymowa. Lektorzy często zmieniają się, aby dać kursantom możliwość „osłuchania” się z różnymi akcentami.

Jest to jedna z nielicznych metod gdzie nie rozwija się np. sprawności pisania w formie innej niż dyktanda i gdzie nie ma właściwie żadnych prac domowych. Wzajemne interakcje między uczniami w grupie również są ograniczone, dlatego wadą tej metody jest pewna sztuczność i brak zadań komunikacyjnych. Może być jednak świetna dla osoby, która potrzebuje przełamania się do mówienia lub ma problemy z akcentem.

Metoda Sita (sugestiologia/suggestopedia) – metoda łącząca w sobie nauczanie języka i techniki relaksacyjne, oparta na teorii zapamiętywania zarówno w sposób świadomy, jak i nieświadomy. Wykorzystywane są w niej ćwiczenia oddechowe, wizualizacje, łagodna muzyka i inne sposoby na osiągnięcie maksymalnego rozluźnienia, które mają sprzyjać szybszemu zapamiętywaniu materiału. Nowe struktury i słownictwo przekazywane są w tekście, który jest przez ucznia odczytywany i odsłuchiwany kilka razy w różnych fazach relaksacji, a następnie powtarzany. Metoda ta najczęściej służy nauce indywidualnej, ale może być też wykorzystywana w grupach. Jej skuteczność zależy od indywidualnego podejścia do technik odprężających.

Metoda gramatyczno – tłumaczeniowa – najstarsza, i obecnie najmniej rekomendowana, oparta na omawianiu słownictwa i zasad gramatycznych na podstawie tekstów, głównie literackich. Ponieważ prawie zupełnie pomija komunikację (mówienie ogranicza się w niej do czytania materiałów i tłumaczenia ich na język ojczysty), jest rzadko stosowana w nauczaniu języków nowożytnych.

Unowocześnioną odmianą tej metody jest metoda kognitywna. Zakłada się w niej, że skoro znając system swojego języka jesteśmy w stanie tworzyć nieskończoną ilość oryginalnych zdań, będziemy też mogli w sposób naturalny i twórczy konstruować własne wypowiedzi po poznaniu systemu języka obcego. Podejście to stawia głównie na gramatykę i rzeczywiście ułatwia jej zrozumienie, np. poprzez porównywanie struktur języka własnego i docelowego. Za normalne uznaje się tu też popełnianie przez ucznia błędów w trakcie nauki, jako że opanowanie systemu językowego zajmuje trochę czasu.

Inne, rzadziej stosowane metody, to m.in. metoda community language learning, gdzie jedyne materiały do omówienia na zajęciach to te jakie członkowie grupy sami stworzą omawiając z nauczycielem dane zagadnienie leksykalne lub gramatyczne; czy metoda reagowania ciałek (total physical response), stosowana głównie w uczeniu dzieci, gdzie udział ucznia ograniczony jest do realizowania coraz bardziej skomplikowanych językowo komend nauczyciela.

Tak naprawdę, łatwość uczenia się języka jest sprawą bardzo indywidualną, i nie da się uznać jednej jedynej metody za stuprocentowo skuteczną. Z tego też powodu szkoły językowe rzadko decydują się na jedno wybrane podejście do nauczania. Dobrzy lektorzy są zazwyczaj w stanie wykorzystywać techniki wywodzące się z różnych metod i przez to jak najlepiej przystosować się do potrzeb i problemów kursantów. Niektóre szkoły na podstawie własnych spostrzeżeń konstruują oryginalne, autorskie programy metodyczne, tzw. tailor-made courses, czyli kursy „szyte na miarę”. Jest więc w czym wybierać.

Warto jednak pamiętać, że nie wymyślono jeszcze sposobu, który umożliwiałaby nauczenie się języka bez jakiegokolwiek wysiłku ze strony ucznia. Nauczyć się języka można dzięki każdej metodzie – jeżeli się tego po prostu bardzo chce.

Chcesz coś dodać od siebie lub o coś zapytać? Dołącz do naszego forum!

Drukuj